نمایش تقویم

روز بعد
دوشنبه 28 آبان 1397
روز قبل
 • 01:03

  جزء 28 قرآن كریم استاد محمد صدیق منشاوی

 • 02:01

  جزء 28 قرآن كریم استاد عباس امام جمعه

 • 02:59

  جزء 28 قرآن كریم استاد محمود علی البناء

 • 03:57

  جزء 28 قرآن كریم استاد محمد عباسی

 • 04:54

  جزء 28 قرآن كریم استاد محمد عكاشه

 • 06:00

 • 06:01

  جزء 28 قرآن كریم استاد خلیل الحصری

 • 06:59

  جزء 28 قرآن كریم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

 • 08:11

  جزء 28 قرآن كریم استاد محمدحسین سبزعلی

 • 09:07

  جزء 28 قرآن كریم استاد احمد عامر

 • 10:06

  جزء 28 قرآن كریم استاد محمدحسین سعیدیان

 • 11:01

  جزء 28 قرآن كریم استاد شهریار پرهیزگار

 • 12:00

 • 12:01

  جزء 28 قرآن كریم استاد كریم منصوری

 • 13:03

  جزء 28 قرآن كریم استاد محمد صدیق منشاوی

 • 14:01

  جزء 28 قرآن كریم استاد عباس امام جمعه

 • 14:59

  جزء 28 قرآن كریم استاد محمود علی البناء

 • 15:57

  جزء 28 قرآن كریم استاد محمد عباسی

 • 16:54

  جزء 28 قرآن كریم استاد محمد عكاشه

 • 18:00

 • 18:01

  جزء 28 قرآن كریم استاد خلیل الحصری

 • 18:59

  جزء 28 قرآن كریم استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد

 • 20:11

  جزء 28 قرآن كریم استاد محمدحسین سبزعلی

 • 21:07

  جزء 28 قرآن كریم استاد احمد عامر

 • 22:06

  جزء 28 قرآن كریم استاد محمدحسین سعیدیان

 • 23:01

  جزء 28 قرآن كریم استاد شهریار پرهیزگار