نمایش تقویم

روز بعد
چهار شنبه 09 فروردین 1402
روز قبل
 • 00:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 02:30

  بندگی خداوند كارشناس دینی)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 02:55

  ویژه برنامه ماه پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 03:00

  ویژه برنامه سحرگاهی ماه مبارك رمضان اذان صبح 4:31 پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 05:00

  ترتیل جز هفتم قرآن كریم پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 06:00

  پیامك: 9830000900+ پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 06:05

  ترجمه و تفسیر روان قرآن كریم پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 06:25

  بررسی وقایع روز طبق تقویم كشور پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 06:35

  بیان آیاتی از قرآن مجید كه به نوعی با بهار سنخیت دارد. پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 06:55

  پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+ پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 07:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 07:05

  مسابقه ای با محوریت طنز اجتماعی با حضور چهره های طنز رادیویی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 08:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 08:25

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 08:30

  بررسی موسیقی های نواحی مختلف ایران ومعرفی آخرین موسیقی هایی كه به آرشیو صدا و سیما اضافه شده است با همكاری مركز آرشیو صدا وسیما پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 09:00

  بررسی اقدامات راهداری پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 09:20

  پیامك: 9830000900+ پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 09:30

  ویژه برنامه نوروز پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 11:30

  اذان ظهر 12:9 پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 12:30

  پیامك: 9830000900+ و پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 12:35

  گردشگری پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 13:05

  پخش موسیقی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 13:30

  ویژه روز بزرگداشت شهدا و راهیان نور- انقلاب اسلامی(دفاعی، نظامی، ادبیات داستانی و هنر انقلاب)، جنگ نرم- حقیقت و بصیرت- پرداختن به شهدای مدافع پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 13:55

  بیانات و رهنمودهای امام خمینی(ره) در خصوص مسائل گوناگون پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 14:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 14:30

  تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+ شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 14:45

  مروری بر مسائل اقتصادی سال 1400 پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 15:00

  پخش ترانه های درخواستی شنوندگان پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 15:25

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 15:30

  مروری بر تحولات و رویدادهای سیاسی و بین المللی در سال 1400 پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 15:55

  شرح و توضیح فرازی از نهج البلاغه پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 16:00

  مسابقه یك، دو، صدا با موضوع گویندگی و اجرا ویژه نوروز پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 16:40

  پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+ پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 16:45

  تفسیر و شرح مختصر آیات قرآن و پخش زیباترین نغمه های قرآنی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 17:00

  برنامه «كوی نشاط» در حقیقت نمونه ای از یك جامعه شهری است كه افراد مختلفی با هر خلق و خو، رفتار، گویش و زبان خاص، از هر مرتبه و موقعیت اجتماعی و خواسته های مختلف در آن زندگی می كنند. پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 17:30

  ویژه برنامه سحرگاهی ماه مبارك رمضان اذان مغرب 18:41 پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 19:00

  دور هم باشیم پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

 • 20:00

  مسابقه ای با محوریت طنز اجتماعی با حضور چهره های طنز رادیویی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 20:50

  پیامك: 9830000900+ تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 20:55

  شرح و توضیح مختصر آیه به آیه قرآن كریم پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 21:00

  مروری بر اخبار ایران و جهان شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

 • 21:30

  پیامك: 9830000900+ پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 21:35

  برنامه شبانه كودكان؛ قصه گویی با صدای بانوی قصه گو پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 21:45

  بازخوانی حكایات اجتماعی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 21:55

  پیامك: 9830000900+ و پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 22:00

  مسابقه یك، دو، صدا با موضوع گویندگی و اجرا ویژه نوروز پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 22:40

  برنامه «كوی نشاط» در حقیقت نمونه ای از یك جامعه شهری است كه افراد مختلفی با هر خلق و خو، رفتار، گویش و زبان خاص، از هر مرتبه و موقعیت اجتماعی و خواسته های مختلف در آن زندگی می كنند. پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 23:00

  قصه شب پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 23:30

  شعر و تصنیف های قدیمی پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

 • 23:55

  پیامك: 9830000900+ پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+