نمایش تقویم

روز بعد
پنج شنبه 01 فروردین 1398
روز قبل
 • 04:00

  ترانه، شعر و موسیقی شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • 05:00

  پخش موسیقی و ترانه با موضوع دفاع مقدس شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • 05:15

  دیدار از مناطق جنگی شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • 05:45

  ترانه و موسیقی شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • 06:00

  موسیقی نوروزی- با حضور آقای عماد اجلال(آهنگساز و پژوهشگر موسیقی) شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • 06:30

  شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • 06:40

  اشعار طنز و موسیقی شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • 06:55

  ترانه، شعر و موسیقی شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • 07:00

  جنگ عیدانه- معرفی كتاب- مناطق گردشگری ایران- نمایش طنز و ... شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • 08:00

  جنگ عیدانه- موضوع امروز: تبریك سال نو تهیه كننده: حامد مرادیان- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • 08:30

  شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • 08:55

  جنگ عیدانه- موضوع امروز: تبریك سال نو تهیه كننده: حامد مرادیان- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • 12:00

  جنگ عیدانه- مسابقه- ترانه درخواستی- راهیان نور- #كشورم زیباست، دوستش دارم- اذان ظهر به افق تهران: 12:12- موذن: مرحوم رحیم موذن زاده اردبیلی تهیه كننده: عباس پیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • 13:30

  شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • 13:55

  جنگ عیدانه- مسابقه- ترانه درخواستی- راهیان نور- پلیس راه و گزارش از شهرستانها- #كشورم زیباست، دوستش دارم تهیه كننده: عباس پیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • 15:00

  ویژه برنامه اعتكاف شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • 15:30

  جنگ عیدانه- مسابقه- ترانه درخواستی- راهیان نور- پلیس راه و گزارش از شهرستانها- #كشورم زیباست، دوستش دارم تهیه كننده: عباس پیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • 16:00

  جنگ عیدانه- توجه به ایرانگردی در ایام نوروز- برنامك های: لطیفه های نوبرونه- برداشت آزاد- عاشقانه ها- اذان مغرب به افق تهران: 18:35- موذن: حسین صبحدل تهیه كننده: مجتبی حسنی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • 18:40

  شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • 19:00

  جنگ عیدانه- برنامك های: سین مثل سفر- سین مثل سرقت- شصت، سی- هفت سین و ... تهیه كننده: مجتبی حسنی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • 20:00

  جنگ عیدانه- خانه تكانی آرشیو رادیو تهیه كننده: ونوس میراعلایی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • 23:00

  ویژه اعتكاف شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

 • 23:30

  جنگ عیدانه- خانه تكانی آرشیو رادیو تهیه كننده: ونوس میراعلایی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir