نمایش تقویم

روز بعد
شنبه 02 شهریور 1398
روز قبل
 • 01:00

 • 03:20

  سوره احزاب آیات 21-33

 • 03:45

  سوره مریم آیات 1-40

 • 04:15

  اذان صبح: 05:00 موذن: استاد رفیعی

 • 05:20

 • 05:30

  سوره های انفطار و مطففین

 • 05:55

 • 06:00

  سوره یاسین

 • 06:20

 • 06:30

 • 06:35

  برنامه صبحگاهی رادیو قرآن

 • 08:00

 • 08:10

 • 08:15

  سوره كهف آیات 13-35

 • 08:55

 • 09:00

  سوره انعام آیات 12-18

 • 09:10

 • 10:00

  سوره مریم آیات 22-57

 • 10:20

  سوره ملك آیات 15-آخر

 • 10:30

 • 10:35

  سوره انعام آیات 12-30

 • 11:00

 • 11:15

 • 11:35

 • 11:40

 • 11:45

 • 11:55

 • 12:00

  سوره بقره آیات 75-141 نیم جزء 2 جزء 1

 • 12:30

 • 12:35

 • 12:45

  اذان ظهر به افق تهران: 13:07 موذن: استاد شریف

 • 13:25

  سوره نباء

 • 13:30

 • 14:15

 • 15:00

 • 15:30

  سوره یوسف آیات 69-88

 • 15:50

 • 15:55

 • 16:00

 • 16:15

 • 16:55

  سوره های شمس و لیل

 • 17:00

  ویژه برنامه عصرگاهی رادیو قرآن

 • 17:50

  سوره اسراء آیات 101-آخر

 • 18:00

 • 18:55

  سوره عنكبوت آیات 56-62

 • 19:00

 • 19:30

 • 19:40

  اذان مغرب: 20:02 موذن: استاد غلوش

 • 20:15

 • 20:30

 • 21:00

 • 21:05

 • 22:00

  سوره واقعه

 • 22:10

 • 22:45

  سوره حجر آیات 26-49

 • 22:55

 • 23:05

  سوره های زخرف آیات 81-آخر، رحمن آیات 1-34، واقعه آیات 1-40 و قریش

 • 23:55