نمایش تقویم

روز بعد
یکشنبه 28 شهریور 1400
روز قبل
 • 01:00

 • 01:25

 • 01:30

 • 01:40

  سوره نساء آیات 64-88

 • 02:10

 • 02:25

 • 02:30

 • 02:35

  سوره های ق آیات 31-آخر و حاقه آیات 1-12

 • 03:00

 • 03:10

 • 03:20

  سوره های زمر آیات 53-آخر و غافر آیات 1-17

 • 04:15

 • 04:25

 • 04:30

  اذان صبح به افق تهران: 05:26 موذن: استاد سعیدیان برنامه اذانگاهی صبح رادیو قرآن

 • 05:35

  سوره زمر آیات 32-آخر ترتیل حزب 1 از جزء 24 قرآن كریم(حزب 93 قرآن كریم)

 • 05:55

 • 06:00

 • 06:10

  ترتیل سوره یس

 • 06:30

 • 06:45

 • 06:55

 • 07:00

 • 07:55

 • 08:00

 • 08:20

 • 08:30

  سوره بقره آیات 253-261

 • 09:00

 • 09:10

  سوره اسراء آیات 23-40

 • 09:25

 • 09:35

 • 09:40

 • 09:45

 • 09:50

  سوره توبه آیات 93-96

 • 09:55

 • 10:00

 • 10:50

 • 11:00

 • 11:15

 • 11:20

 • 11:35

  سوره طه آیات 65-89

 • 11:55

 • 12:00

 • 12:25

 • 12:30

 • 12:40

 • 12:45

  اذان ظهر به افق تهران: 12:58 موذن: استاد غلوش تلاوت قبل از اذان ظهر، اذان ظهر به افق تهران، نماز و تعقیبات و دعای هفتم صحیفه سجادیه

 • 13:10

  سوره زمر آیات 32-آخر حزب 1 از جز 24 قرآن كریم(حزب 93 قرآن كریم)

 • 13:25

 • 13:30

 • 13:40

 • 13:50

 • 13:55

 • 14:00

 • 14:15

  سوره های شوری آیات 47-آخر و علق آیات 1-8

 • 14:30

 • 14:55

 • 15:00

 • 15:25

 • 15:30

  سوره توبه آیات 50-59

 • 15:50

 • 16:00

 • 16:15

 • 16:45

 • 16:55

 • 17:00

 • 17:50

 • 17:55

 • 18:00

 • 18:50

 • 18:55

 • 19:00

 • 19:10

  اذان مغرب به افق تهران: 19:24 موذن: استاد غفاری

 • 19:40

  سوره زمر آیات 32-آخر حزب 1 از جزء 24 قرآن كریم(حزب 93 قرآن كریم)

 • 19:55

 • 20:00

  عقیق و ارغوان

 • 20:25

 • 20:30

 • 20:40

  سوره های حشر آیات 18-آخر و اعلی آیات 1-7

 • 20:55

 • 21:00

 • 21:30

  سوره های طه آیات 1-16، طارق و تین

 • 21:53

 • 21:55

 • 22:00

 • 22:25

 • 22:30

 • 23:00

  سوره های فصلت آیات 30-آخر، قیامه و قدر

 • 23:55