نمایش تقویم

روز بعد
شنبه 29 تیر 1398
روز قبل
 • 05:55

 • 06:20

 • 06:30

 • 06:35

  برنامه صبحگاهی رادیو قرآن

 • 08:00

 • 08:10

 • 08:15

  سوره های قمر آیات 49-آخر، رحمن آیات 1-29 و علق آیات 1-8

 • 08:55

 • 09:00

  سوره احزاب آیات 38-44

 • 09:10

 • 10:00

  سوره شوری آیات 7-19

 • 10:25

 • 10:30

  سوره حج آیات 23-33

 • 10:45

 • 10:55

 • 11:00

 • 11:15

 • 11:35

 • 11:40

 • 11:45

 • 11:55

 • 12:00

  ترتیل سوره اسراء آیات 1-98 نیم جزء 1 جزء 15

 • 12:30

 • 12:35

 • 12:40

 • 12:50

  اذان ظهر به افق تهران: 13:11 موذن: استاد امام جمعه

 • 13:25

  تلاوت ترتیل سوره نباء

 • 13:30

 • 14:15

 • 15:00

 • 15:30

  سوره احزاب آیات 21-34

 • 15:50

 • 15:55

 • 16:00

 • 16:15

 • 16:55

  سوره مائده آیات 27-31

 • 17:00

  ویژه برنامه عصرگاهی رادیو قرآن

 • 17:55

  سوره های هود آیات 36-44، طارق و قریش

 • 18:30

 • 19:00

  سوره شوری آیات 1-12

 • 19:30

 • 19:40

 • 19:55

 • 20:25

  اذان مغرب: 20:38 موذن: استاد سعیدیان

 • 21:00

 • 21:55

 • 22:00

  تلاوت ترتیل سوره واقعه

 • 22:10

 • 22:45

 • 22:55

 • 23:05

  سوره یس آیات 1-54

 • 23:55