نمایش تقویم

روز بعد
جمعه 30 شهریور 1397
روز قبل
 • 04:50

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 04:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 05:05

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 05:10

  ویژه برنامه اذان صبح اذان صبح: 5:27 مؤذن: غفاری

 • 05:40

  بیان خاطرات هشت سال دفاع مقدس از زبان پزشكان و امدادگران جامعه پزشكی شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 05:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 06:00

  ایجاد فضای معنوی در آغاز روز با حس شروع شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 06:10

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 06:15

  ورزش های ارزان ارتباط تلفنی با دكتر مساعدیان(كارشناس پزشكی ورزشی)

 • 06:30

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 06:35

  تواضع و فروتنی، یكی از نشانه‌های انسان سالم ارتباط تلفنی با دكتر حسین ابراهیمی مقدم(روانشناس)

 • 06:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 07:00

  عوامل موثر بر ایجاد احساس رضایتمندی(خشنودی پایدار) با حضور خانم دكتر بهناز عطاری(روانشناس)

 • 07:30

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 07:35

  بررسی شرایط مختلف ازدواج شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 08:00

  ورزش همگانی و افزایش روحیه همكاری ارتباط تلفنی با دكتر بابامرادی(روانشناس)

 • 08:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 09:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 09:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 10:00

  ویژه برنامه ماه محرم اذان ظهر: 12:57 مؤذن: آقاتی

 • 13:30

  آلزایمر و همه باید و نبایدهای تغذیه ای آن با حضور خانم دكتر اسرا تاجیك(دكترای تغذیه)

 • 14:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 14:05

  پیرامون موضوعات سلامت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 14:35

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 14:40

  آشنایی با فعالیت های بسیج جامعه پزشكی شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 14:55

  شماره پیامك شبكه سلامت: 9830000102+ شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 15:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 15:30

  معرفی نخبگان در عرصه سلامت با حضور دكتر محمدرضا منصوری(متخصص چشم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران)

 • 16:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 16:05

  صبر و موقعیت سنجی با حضور دكتر محمد محمدقُلیان(استاد كلام و فلسفه) و ارتباط تلفنی با دكتر علیرضا شریفی‌یزدی(روانشناس اجتماعی)

 • 19:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 19:10

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش اذان مغرب: 19:21 مؤذن: طوخی

 • 20:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 20:25

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 20:30

  شاخص های تكامل كودكان با حضور دكتر حیدری(فوق تخصص مغز و اعصاب كودكان)

 • 21:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 21:05

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 21:20

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 21:30

  پیرامون موضوعات سلامت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 22:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 22:10

  منابع جدید آلاینده های هوای پایتخت با حضور مهندس شهیدزاده(قائم مقام مدیرعامل شركت كنترل كیفیت هوای تهران) و مهندس رستگاری(معاون نظارت و پایش اداره كل حفاظت از محیط زیست)

 • 23:05

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 23:10

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+