نمایش تقویم

روز بعد
یکشنبه 10 فروردین 1399
روز قبل
 • 03:55

  بررسی سبك زندگی سالمندی شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 04:05

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 04:25

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 04:30

  معرفی كتاب در حوزه سلامت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 04:45

  معرفی نخبگان در عرصه سلامت معرفی دكتر موید علویان(رئیس شبكه هپاتیت ایران و استاد دانشگاه بقیه الله)

 • 05:15

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 05:20

  ویژه برنامه اذان صبح اذان صبح: 5:30 مؤذن: دانش

 • 05:50

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 06:00

  ایجاد فضای معنوی در آغاز روز با حس شروع شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 06:10

  سبك زندگی سالم و ورزش ارتباط تلفنی با كارشناس و متخصص پزشكی ورزشی

 • 06:20

  ارزش غذایی سبزیجات خام و پخته با حضور دكتر آریو موحدی(دكترای تغذیه)

 • 06:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش اطلاع رسانی هواشناسی، راه جاده ای و شهری، ساختارهای نوین

 • 07:10

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 08:10

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 08:15

  پرسش و پاسخ درباره بیماری كرونا شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 09:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش زنگ كرونا

 • 09:10

  شاد زیستن- تقویت اعتماد به نفس- مثبت اندیشی شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 09:35

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 09:40

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 09:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 10:00

  خواندن كتاب، راهی برای تجربه حس خوب شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 12:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 12:05

  آموزش به والدین در راستای تربیت سالم جنسی كودكان شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 12:50

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 12:55

  ویژه برنامه اذان ظهر اذان ظهر: 13:09 مؤذن: صبحدل

 • 13:25

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 13:30

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 13:40

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 13:45

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 14:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش اطلاع رسانی هواشناسی، راه جاده ای و شهری، ساختارهای نوین

 • 14:10

  نمایش پیرامون موضوعات سلامت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 14:25

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 14:30

  تبیین توانمندی محققان در حوزه پزشكی، داروسازی و تجهیزات پزشكی شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 14:40

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 14:45

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 14:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 15:00

  پرسش و پاسخ درباره بیماری كرونا شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 16:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش زنگ امید

 • 16:05

  بررسی انواع هوش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 16:30

  بررسی مشكلات بین والدین و كودكان شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 16:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 17:00

  به دیگران بدون هیچ چشم داشتی كمك كنیم شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 19:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش اخبار سلامت، اطلاع رسانی هواشناسی، راه جاده ای و شهری، ساختارهای نوین

 • 19:20

  نمایش در حوزه سلامت شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 19:25

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 19:35

  ویژه برنامه اذان مغرب اذان مغرب: 19:42 مؤذن: طنطاوی

 • 19:50

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش زنگ كرونا

 • 20:00

  برنامه ای طنز از گروه سلامت اجتماعی شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 20:50

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 21:00

  قصه های كودكانه شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 21:15

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 21:20

  بررسی شرایط مختلف ازدواج شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 21:45

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 21:50

  مروری بر عملكرد روزانه و بررسی دغدغه های ذهن و روان شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 22:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش اطلاع رسانی هواشناسی، راه جاده ای و شهری، ساختارهای نوین

 • 22:15

  بررسی و تحلیل روانشناختی فیلم سینمایی متری شیش و نیم با حضور خانم دكتر مینا پورفرخ(روانشناس)

 • 23:00

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 23:05

  اپلیكیشن هایی برای بازیافت زباله با حضور آقای منفرد(كارشناس محیط زیست)

 • 23:35

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 23:40

  نمایش درنگ شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

 • 23:55

  رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+