نمایش تقویم

روز بعد
چهار شنبه 09 فروردین 1402
روز قبل
 • 01:00

 • 03:00

 • 04:00

  اذان صبح: 04:31- موذن: استاد سبزعلی

 • 06:00

 • 06:25

 • 06:45

 • 07:00

 • 07:30

 • 08:00

 • 09:00

 • 10:00

 • 12:00

  اذان ظهر: 12:09- موذن: استاد رضاییان

 • 12:20

 • 13:00

 • 14:00

 • 14:30

 • 15:00

 • 16:00

 • 18:00

  اذان مغرب: 18:41- موذن: استاد رضیعی

 • 19:30

 • 20:00

 • 21:00

 • 22:00

 • 23:00