نمایش تقویم

روز بعد
چهار شنبه 29 اسفند 1397
روز قبل
 • 03:45

  ویژه برنامه اذان صبح- اذان صبح به وقت مشهد مقدس: ساعت 4:12

 • 04:30

 • 05:58

 • 06:05

 • 07:00

 • 07:15

 • 08:00

  خبر سراسری 8 بامداد

 • 08:30

 • 09:00

 • 09:15

 • 10:00

 • 10:15

  اذان ظهر به افق مشهد مقدس: ساعت 11:39

 • 12:00

 • 12:15

 • 13:00

 • 13:15

 • 14:00

  خبر سراسری ساعت 14

 • 14:30

 • 15:00

 • 15:15

 • 15:30

 • 16:00

 • 16:15

 • 17:00

 • 17:15

  وقت اذان مغرب به افق مشهد: 18:01

 • 20:00

 • 20:15

 • 20:30

  خبر رادیو زیارت

 • 20:45

 • 21:00

  خبر سراسری 21

 • 21:35

 • 22:00

 • 22:15

 • 22:45

 • 23:00

 • 23:15