نمایش تقویم

روز بعد
چهار شنبه 09 فروردین 1402
روز قبل
 • 00:30

 • 01:30

 • 02:00

 • 02:30

 • 03:00

 • 03:30

  اذان: 04:31 موذن: دكتر حسین كرمی

 • 05:00

  نمایش روزهای به یاد ماندنی- قسمت 12؛ نمایش‌های قدیمی رادیو، از دهه 40 خورشیدی به بعد و به موجب این سند شش دانگ صدای معصوم بماند به نام وارثان قصه های شب كه در گذر سال ها خواهد ماند رادیو نمایش؛ موج اف ام ردیف 107/5 مگاهرتز، تلفن گویا: 982127861075+ ارتباطات: 982133914142+ فضای مجازی: radionamayesh1075@، سایت: www.radionamayesh.ir

 • 05:30

 • 06:00

  رادیو نمایش؛ موج اف ام ردیف 107/5 مگاهرتز، تلفن گویا: 982127861075+ ارتباطات: 982133914142+ فضای مجازی: radionamayesh1075@، سایت: www.radionamayesh.ir

 • 06:15

 • 06:20

 • 06:30

  برنامه نمایشی با فضای نقد موضوعات اقتصادی تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: بهرام سروری نژاد افكتور: نازنین حسن پور نویسنده: مجید حیدری بازیگران: احمد لشینی، عبدالعلی كمالی، نورالدین جوادیان، نگین خواجه نصیر و بهرام سروری نژاد

 • 07:00

 • 07:50

  رادیو نمایش؛ موج اف ام ردیف 107/5 مگاهرتز، تلفن گویا: 982127861075+ ارتباطات: 982133914142+ فضای مجازی: radionamayesh1075@، سایت: www.radionamayesh.ir

 • 08:00

 • 08:30

 • 09:00

 • 09:30

 • 10:30

 • 10:50

 • 11:00

  الماس های جاویدان- قسمت 8 درنگی بر داستانهای ایران و جهان تهیه كننده: فرشاد آذرنیا گوینده: ایوب آقاخانی

 • 11:15

  رادیو نمایش؛ موج اف ام ردیف 107/5 مگاهرتز، تلفن گویا: 982127861075+ ارتباطات: 982133914142+ فضای مجازی: radionamayesh1075@، سایت: www.radionamayesh.ir

 • 11:20

 • 11:30

 • 12:00

 • 12:15

 • 12:30

 • 13:00

  رادیو نمایش؛ موج اف ام ردیف 107/5 مگاهرتز، تلفن گویا: 982127861075+ ارتباطات: 982133914142+ فضای مجازی: radionamayesh1075@، سایت: www.radionamayesh.ir

 • 13:10

 • 13:15

 • 13:30

 • 14:30

 • 15:15

  رادیو نمایش؛ موج اف ام ردیف 107/5 مگاهرتز، تلفن گویا: 982127861075+ ارتباطات: 982133914142+ فضای مجازی: radionamayesh1075@، سایت: www.radionamayesh.ir

 • 15:20

 • 15:30

 • 15:50

 • 16:00

  برنامه نمایشی با فضای نقد موضوعات اقتصادی تهیه كننده: فرشاد آذرنیا كارگردان: بهرام سروری نژاد افكتور: نازنین حسن پور نویسنده: مجید حیدری بازیگران: احمد لشینی، عبدالعلی كمالی، نورالدین جوادیان، نگین خواجه نصیر و بهرام سروری نژاد

 • 16:30

 • 17:00

 • 18:00

 • 18:15

  اذان: 18:41 موذن: استاد محمد كاظم محمدزاده رادیو نمایش؛ موج اف ام ردیف 107/5 مگاهرتز، تلفن گویا: 982127861075+ ارتباطات: 982133914142+ فضای مجازی: radionamayesh1075@، سایت: www.radionamayesh.ir

 • 18:45

 • 19:00

 • 19:30

 • 20:00

 • 20:55

  رادیو نمایش؛ موج اف ام ردیف 107/5 مگاهرتز، تلفن گویا: 982127861075+ ارتباطات: 982133914142+ فضای مجازی: radionamayesh1075@، سایت: www.radionamayesh.ir

 • 21:00

 • 21:30

 • 22:00

 • 22:30

 • 23:00

 • 23:30