نمایش تقویم

روز بعد
چهار شنبه 29 اسفند 1397
روز قبل
 • 06:00

  ورودیه صبحگاهی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 06:10

  گزیده ای از اشعار و حكایات شیرین فارسی با اجرای امیرحسین مدرس پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 06:30

  اخبار شیرین و شنیدنی ایران و جهان پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 06:45

  موضوعات متنوع اجتماعی در زنگ انشاء پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 07:00

  جنگ نمایشی طنز پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 08:00

  برنامه زنده صبحگاهی در حوزه موضوعات متنوع اجتماعی با رویكرد طنز و شادی آفرینی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 10:00

  مسابقه تلفنی با رویكرد شادی آفرینی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 10:30

  خواندن پیامك های مخاطبان و پاسخ منظوم به آنها پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 11:00

  مسابقه حضوری با موضوع اجراهای طنز رادیویی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 11:30

  روایت بخش هایی از تاریخ از دریچه طنز پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 11:45

  خاطرات شیرین رزمندگان در دفاع مقدس پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 11:55

  اذان ظهر: 12:12- موذن: مرحوم محمد آقاتی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 12:25

  میان برنامه از پخش پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 12:30

  مسابقه رادیویی در حوزه موضوعات سینمایی و هنری پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 12:50

  میزگردی با حضور كودكان در مورد موضوعات روز اجتماعی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 13:00

  برنامه ای با موضوعی واحد و آیتم های طنز در حوزه مشكلات اجتماعی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 13:15

  گزیده ای از برنامه های طنز رادیویی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 13:45

  گلچینی از برنامه های طنز پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 14:00

  مسابقه اطلاعات عمومی، هوش و طنز پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 14:45

  مسابقه نمایشی طنز پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 15:00

  پخش ترانه های شاد درخواستی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 16:30

  پرداختن به مشاغل در قالب آیتم و نمایش و تعامل با مخاطبان پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 18:00

  تاریخچه اشیا و پدیده ها با رویكرد شادی آفرینی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 18:15

  اذان مغرب: 18:34- موذن: آقای حمیدرضا احمدی وفا پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 19:00

  گفت و گو با طنزپردازان كشور پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 19:30

  مسابقه تلفنی با رویكرد شادی آفرین و تمركز ذهن پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 19:50

  گفت و گوی طنز در قالب نمایش پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 20:00

  معرفی فیلم های كمدی ایران و جهان پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 20:15

  ضرب المثل های ایران و جهان در قالب نمایش طنز رادیویی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 20:30

  تلفیق فیلم های سینما با ترانه های شاد پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 20:45

  معرفی طنز پردازان ایران و جهان و اجرای یكی از آثارشان پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 21:00

  پیامك رادیو صبا: 98300001055+ روابط عمومی رادیو صبا: 982122652862+

 • 22:00