نمایش تقویم

روز بعد
شنبه 09 اسفند 1399
روز قبل
 • 03:00

  مسابقه شعر خوانی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

 • 04:00

  خاطرات دفاع مقدس پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

 • 04:30

  میان برنامه از پخش پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

 • 04:45

  اذان: 05:14- مؤذن: استاد حسین صبحدل پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

 • 05:15

  بازخوانی داستان ها و قصه های ایرانی و خارجی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

 • 05:35

  میان برنامه از پخش پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

 • 05:45

  تنظیم فیلمهای طنز با ترانه های شاد پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

 • 06:00

  ورودیه صبحگاهی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

 • 06:10

  بازخوانی حكایات كهن و طنز فارسی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

 • 06:30

  میان برنامه از پخش پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

 • 06:45

  شعر و حكایت پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

 • 07:00

  برنامۀ صبحگاهی ویژه پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

 • 08:30

  ویژه مناسبتی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

 • 09:00

  برنامه ای با رویكرد اخلاقی، اجتماعی و اعتقادی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

 • 10:00

  برنامه ویژه مناسبتی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

 • 10:30

  خواندن پیامك های ارسالی مخاطبان پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

 • 11:00

  ویژه مناسبتی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

 • 12:00

  اذان ظهر: 12:17- مؤذن: شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+

 • 12:30

  نمایشخانه ویژه پیامك رادیو صبا: 98300001055+ پیام‌گیر 24 ساعته رادیو صبا: 982127861055+