نمایش تقویم

روز بعد
چهار شنبه 30 بهمن 1398
روز قبل
 • 03:25

  پخش موسیقی و آنونس شبكه رادیو انتخابات، صدای جمهور، حضور، همدلی و حماسه

 • 03:55

  پخش موسیقی و آنونس شبكه رادیو انتخابات، صدای جمهور، حضور، همدلی و حماسه

 • 04:00

  مجله رادیویی انتخابات

 • 04:30

  انتخابات مجلس یازدهم در استان های كشور

 • 04:50

  پخش موسیقی و آنونس شبكه رادیو انتخابات، صدای جمهور، حضور، همدلی و حماسه

 • 05:00

  تاریخ شفاهی شكل گیری مجالس دهگانه و مشاركت مردم در فرآیند انتخابات

 • 05:18

  اذان صبح به افق تهران، ساعت: 05:24 تلاوت قرآن كریم و پخش اذان صبح به افق تهران

 • 05:45

  هنجارهای اخلاقی و تاثیرات اجتماعی آن

 • 05:50

  نمایش طنز در خصوص شیوه های تبلیغاتی و وعده های دروغین كاندیداها

 • 05:55

  پخش موسیقی و آنونس شبكه رادیو انتخابات، صدای جمهور، حضور، همدلی و حماسه

 • 06:00

  انتخابات و ویژگی های مجلس و نماینده مطلوب در كلام امام خمینی(ره)

 • 06:05

  مجله انتخاباتی

 • 06:20

  انتخابات در كشور

 • 06:30

  تاریخ شفاهی شكل گیری مجالس دهگانه و مشاركت مردم در فرآیند انتخابات

 • 06:50

  پخش موسیقی و آنونس شبكه رادیو انتخابات، صدای جمهور، حضور، همدلی و حماسه

 • 06:55

  یك نكته در خصوص انتخابات، الگوهای تبلیغ و نماینده اصلح

 • 07:00

  جنگ شاد صبحگاهی با محوریت سیاسی و اجتماعی

 • 08:55

  پخش موسیقی و آنونس شبكه رادیو انتخابات، صدای جمهور، حضور، همدلی و حماسه

 • 09:00

  مهم ترین اخبار و رویدادهای انتخاباتی كشور

 • 09:15

  پخش موسیقی و آنونس شبكه رادیو انتخابات، صدای جمهور، حضور، همدلی و حماسه

 • 09:20

  انتخابات مطلوب و نماینده اصلح

 • 09:25

  پخش موسیقی و آنونس شبكه رادیو انتخابات، صدای جمهور، حضور، همدلی و حماسه

 • 09:30

  الگوهای انتخاب مطلوب و برتر

 • 09:35

  پخش موسیقی و آنونس شبكه رادیو انتخابات، صدای جمهور، حضور، همدلی و حماسه

 • 09:40

  یك نكته در خصوص انتخابات، الگوهای تبلیغ و نماینده اصلح

 • 09:45

  مهم ترین اقدامات انتخاباتی صورت گرفته در استان ها

 • 09:55

  پخش موسیقی و آنونس شبكه رادیو انتخابات، صدای جمهور، حضور، همدلی و حماسه

 • 10:00

  مجله انتخاباتی با محوریت بانوان، جوانان و رای اولی ها

 • 11:55

  پخش موسیقی و آنونس شبكه رادیو انتخابات، صدای جمهور، حضور، همدلی و حماسه

 • 12:00

  انتخابات و ویژگی های مجلس و نماینده مطلوب در كلام امام خمینی(ره)

 • 12:05

  اذان ظهر به افق تهران، ساعت: 12:18 تلاوت قرآن كریم و پخش اذان ظهر به افق تهران

 • 12:25

  هنجارهای اخلاقی و تاثیرات اجتماعی آن

 • 12:30

  مهم ترین اقدامات انتخاباتی صورت گرفته در سطح كشور

 • 12:40

  انتخابات مجلس یازدهم در استان های كشور

 • 13:00

  مهم ترین اخبار و رویدادهای انتخاباتی كشور

 • 13:15

  نمایش طنز در خصوص شیوه های تبلیغاتی و وعده های دروغین كاندیداها

 • 13:20

  پخش موسیقی و آنونس شبكه رادیو انتخابات، صدای جمهور، حضور، همدلی و حماسه

 • 13:30

  مهم ترین اقدامات انتخاباتی صورت گرفته در استان ها

 • 13:40

  تاریخ شفاهی شكل گیری مجالس دهگانه و مشاركت مردم در فرآیند انتخابات

 • 14:00

  مهم ترین اقدامات انتخاباتی صورت گرفته در استان ها

 • 14:10

  مجلس كارآمد، نماینده اصلح و مشاركت حداكثری

 • 15:00

  جنگ شاد عصرگاهی با محوریت سیاسی و اجتماعی

 • 17:50

  اذان مغرب به افق تهران، ساعت: 18:08 تلاوت قرآن كریم و پخش اذان مغرب به افق تهران

 • 18:14

  پخش موسیقی و آنونس شبكه رادیو انتخابات، صدای جمهور، حضور، همدلی و حماسه

 • 18:15

  مهم ترین اقدامات انتخاباتی صورت گرفته در استان ها

 • 18:25

  پخش موسیقی و آنونس شبكه رادیو انتخابات، صدای جمهور، حضور، همدلی و حماسه

 • 18:30

  مهم ترین اخبار و رویدادهای انتخاباتی كشور

 • 18:45

  پخش موسیقی و آنونس شبكه رادیو انتخابات، صدای جمهور، حضور، همدلی و حماسه

 • 19:00

  ابعاد و ویژگی های مجلس كارآمد و نمایندگان تاثیرگذار

 • 19:20

  پخش موسیقی و آنونس شبكه رادیو انتخابات، صدای جمهور، حضور، همدلی و حماسه

 • 19:25

  الگوهای انتخاب مطلوب و برتر

 • 19:30

  مهم ترین اقدامات انتخاباتی صورت گرفته در استان ها

 • 19:40

  تاریخ شفاهی شكل گیری مجالس دهگانه و مشاركت مردم در فرآیند انتخابات

 • 20:00

  مجلس طراز و گام دوم انقلاب اسلامی

 • 21:50

  پخش موسیقی و آنونس شبكه رادیو انتخابات، صدای جمهور، حضور، همدلی و حماسه

 • 22:00

  مهم ترین اخبار و رویدادهای انتخاباتی كشور

 • 22:15

  پخش موسیقی و آنونس شبكه رادیو انتخابات، صدای جمهور، حضور، همدلی و حماسه

 • 22:20

  نمایش طنز در خصوص شیوه های تبلیغاتی و وعده های دروغین كاندیداها

 • 22:25

  پخش موسیقی و آنونس شبكه رادیو انتخابات، صدای جمهور، حضور، همدلی و حماسه

 • 22:30

  مهم ترین اقدامات انتخاباتی صورت گرفته در حوزه خبرگان رهبری

 • 22:40

  مجله انتخاباتی

 • 23:00

  نمایش رادیویی در خصوص انتخابات

 • 23:25

  پخش موسیقی و آنونس شبكه رادیو انتخابات، صدای جمهور، حضور، همدلی و حماسه

 • 23:30

  انتخابات مجلس یازدهم در استان های كشور

 • 23:50

  پخش موسیقی و آنونس شبكه رادیو انتخابات، صدای جمهور، حضور، همدلی و حماسه