نمایش تقویم

روز بعد
سه شنبه 07 بهمن 1399
روز قبل
 • 02:47

  سوره های دخان آیه 43 و جاثیه آیات 1-11

 • 03:00

 • 03:45

 • 03:52

  سوره های صف، ضحی و انشراح آیات 1-4

 • 04:24

 • 04:28

  سوره های حجرات آیه 13، ق، انشراح و اخلاص

 • 05:15

 • 05:19

  سوره های انسان آیات 1-22 و بینه آیه 7 اذان صبح: 05:42

 • 05:50

  سوره نساء آیات 153-158

 • 05:57

 • 06:11

  سوره های مومنون آیات 1-22 و تكاثر

 • 06:21

 • 06:24

  سوره توبه آیات 1-20

 • 06:50

 • 06:52

  سوره آل عمران آیات 53-64

 • 07:05

 • 07:07

  سوره اسراء آیات 1-37

 • 08:01

 • 08:06

  سوره مزمل

 • 08:28

 • 08:30

  سوره های انبیاء آیه 101 و حج آیات 1-2

 • 09:14

 • 09:16

  سوره بقره آیات 30-62

 • 09:44

 • 09:47

  سوره انعام آیات 95-104

 • 10:06

 • 10:09

  سوره انعام آیه 151

 • 10:34

 • 10:38

  سوره زخرف آیات 57-73

 • 10:48

 • 10:52

  سوره انعام آیات 74-96

 • 11:20

 • 11:22

  سوره های آل عمران آیات 133-148، ضحی و شرح

 • 11:54

 • 12:06

  سوره های نباء آیه 31 و انفطار اذان ظهر: 12:17

 • 12:27

  سوره آل عمران آیات 26-36

 • 12:50

 • 12:52

  سوره ذاریات آیه 24

 • 13:08

 • 13:18

  سوره های یوسف آیه 101 و رعد آیات 1-4

 • 13:44

 • 13:45

  سوره قصص آیات 1-34

 • 14:42

 • 14:45

  سوره های فجر آیه 27، بلد، شمس، لیل، ضحی، شرح، تین و علق

 • 15:26

 • 15:29

  سوره های بقره آیات 195-203، كوثر و حمد

 • 15:58

 • 16:00

  سوره های مائده آیات 51-56، فجر آیات 1-14 و نصر

 • 16:17

 • 16:21

  سوره روم آیات 17-40

 • 16:50

 • 16:51

  سوره بقره آیات 142-157

 • 17:19

 • 17:20

  سوره های فتح آیه 27 و مزمل آیات 1-9 اذان مغرب: 17:45

 • 18:05

  سوره انعام آیات 83-94

 • 18:23

 • 18:25

  سوره های قصص آیه 76، غاشیه و فجر آیات 1-15

 • 18:51

 • 18:53

  سوره مائده آیات 97-105

 • 19:02

 • 19:04

  سوره های انبیاء آیه 101، شمس آیات 1-13 و علق آیات 1-8

 • 19:31

 • 19:35

  سوره انبیاء آیات 51-67

 • 19:45

 • 19:47

  سوره نمل آیات 15-44

 • 20:31

 • 20:35

  سوره توبه آیات 36-47

 • 21:00

 • 21:02

  سوره های ذاریات آیه 31 و طور آیات 1-23

 • 21:29

 • 21:33

  سوره لقمان آیات 12-18

 • 21:45

 • 21:48

  سوره دخان آیه 51

 • 21:51

 • 22:07

  سوره های نجم آیه 31، قمر آیات 1-15، نازعات آیه 27 و شمس آیات 1-8

 • 22:50

 • 22:52

  سوره ق آیه 31

 • 23:03

 • 23:06

  سوره بقره آیات 255-257

 • 23:12

 • 23:15

  سوره هود آیات 36-49

 • 23:50

 • 23:51

  سوره نوح

 • 23:59