نمایش تقویم

روز بعد
دوشنبه 28 آبان 1397
روز قبل
 • 00:52

 • 00:58

  سوره واقعه آیات 1-26

 • 01:05

 • 01:07

  سوره نور آیات 32-38

 • 01:30

 • 01:32

  سوره اعراف آیات 40-47

 • 01:46

 • 01:49

  سوره های واقعه و علق آیات 1-5

 • 02:17

 • 02:20

  سوره انبیاء آیات 1-7

 • 02:26

 • 02:29

  سوره های حجر آیات 85-آخر و نحل آیات 1-10

 • 02:57

 • 03:01

  سوره لقمان آیات 22-34

 • 03:16

 • 03:18

  سوره بقره آیات 284-آخر

 • 03:27

 • 03:29

  سوره های ق آیات 31-45 و ذاریات آیات 1-28

 • 04:21

 • 04:25

  سوره های فرقان آیات 56-77 و شمس

 • 04:54

 • 04:57

  سوره حدید آیات 1-15 اذان صبح: 05:17

 • 05:25

  سوره اسراء آیات 1-31

 • 05:55

 • 06:09

  سوره احزاب آیات 38-50

 • 06:38

 • 06:41

  سوره فتح آیات 27-آخر

 • 06:48

 • 06:52

  سوره غافر آیات 21-40

 • 07:20

 • 07:23

  سوره انبیاء آیات 101-108

 • 07:38

 • 07:40

  سوره های حج آیات 56-72، 75-آخر و مومنون آیات 1-11

 • 08:13

 • 08:16

  سوره های نحل آیات 120-آخر و اسراء آیات 1-44

 • 09:12

 • 09:16

  سوره یونس (ع) آیات 90-آخر

 • 09:37

 • 09:39

  سوره احزاب آیات 21-48

 • 10:13

 • 10:15

  سوره رعد آیات 1-16

 • 10:48

 • 10:51

  سوره صف

 • 11:04

 • 11:06

  سوره های احزاب آیات 39-50 و نازعات آیات 27-33

 • 11:33

 • 11:36

  سوره روم آیات 11-27 اذان ظهر: 11:50

 • 12:05

  سوره فاطر آیات 27-37

 • 12:23

 • 12:25

  سوره قصص آیات 5-16

 • 12:50

 • 12:53

  سوره حج آیات 1-14

 • 13:08

 • 13:11

  سوره های رحمن و واقعه آیات 1-24

 • 13:41

 • 13:43

  سوره های شوری آیات 49-آخر و زخرف آیات 1-27

 • 14:12

 • 14:13

  سوره انعام آیات 71-82

 • 14:25

 • 14:27

  سوره های بروج، طارق، اعلی، غاشیه و فجر آیات 1-22

 • 14:55

 • 14:57

  سوره بقره آیات 34-46

 • 15:13

 • 15:15

  سوره های حجرات آیات 13-آخر و ق

 • 16:05

 • 16:08

  سوره اعراف آیات 1-37

 • 16:33

 • 16:36

  سوره مریم (س) آیات 41-76

 • 17:03

 • 17:07

  سوره نحل آیات 77-83 اذان مغرب: 17:15

 • 17:23

  سوره اسراء آیات 9-34

 • 17:58

 • 18:09

  سوره های حج آیات 73-آخر و مومنون آیات 1-11

 • 18:25

 • 18:27

  سوره رعد آیات 1-16

 • 18:55

 • 18:57

  سوره های زمر آیات 73-آخر و غافر آیات 1-4

 • 19:14

 • 19:16

  سوره های حشر آیات 18-آخر، طارق، فجر، فاتحه و بقره آیات 1-5

 • 20:02

 • 20:04

  سوره های زمر آیات 73-آخر و بلد

 • 20:30

 • 20:33

  سوره های قصص آیات 5-14، حمد و اخلاص

 • 20:49

 • 20:51

  سوره های كهف آیات 107-آخر و مریم (س) آیات 1-36

 • 21:37

 • 21:39

  سوره بقره آیات 124-131

 • 22:00

 • 22:02

  سوره انفال آیات 45-آخر

 • 22:30

 • 22:32

  سوره شعراء آیات 51-89

 • 23:10

 • 23:12

  سوره كهف آیات 32-53

 • 23:28

 • 23:30

  سوره های زمر آیات 62-آخر و غافر آیات 1-3

 • 23:57