نمایش تقویم

روز بعد
سه شنبه 04 مهر 1396
روز قبل
 • 06:00

 • 06:07

  سوره بقره آیات 189-202

 • 06:31

 • 06:33

  سوره های بقره آیات 26-32، بلد و شمس آیات 1-9

 • 07:05

 • 07:07

  سوره مریم (س) آیات 1-36

 • 07:44

 • 07:46

  سوره زخرف آیات 68-89

 • 07:57

 • 07:59

  سوره طه آیات 98-135

 • 08:28

 • 08:31

  سوره بقره آیات 130-141

 • 08:43

 • 08:45

  سوره بقره آیات 94-98

 • 08:51

 • 08:57

  سوره رعد آیات 1-16

 • 09:23

 • 09:29

  سوره های بقره آیات 274-281، حمد و بقره آیات 1-5

 • 09:44

 • 09:46

  سوره محمد (ص) آیات 11-15

 • 09:52

 • 09:55

  سوره ابراهیم آیات 12-48

 • 10:44

 • 10:46

  سوره واقعه آیات 1-26

 • 10:53

 • 10:55

  سوره فصلت آیات 30-46

 • 11:25

 • 11:32

  سوره های عبس آیات 24-42، بلد و كوثر اذان ظهر: 11:56

 • 12:13

  سوره تحریم

 • 12:41

 • 12:44

  سوره اسراء آیات 13-33

 • 12:59

 • 13:02

  سوره فاطر آیات 1-24

 • 13:27

 • 13:29

  سوره زمر آیات 10-18

 • 13:38

 • 13:39

  سوره شوری آیات 7-19

 • 14:03

 • 14:05

  سوره های دخان آیات 17-59 و جاثیه آیات 1-16

 • 14:34

 • 14:36

  سوره بقره آیات 135-147

 • 14:52

 • 14:54

  سوره احزاب آیات 69-73

 • 14:59

 • 15:05

  سوره اسراء آیات 9-24

 • 15:36

 • 15:38

  سوره اسراء آیات 1-15

 • 15:57

 • 16:00

  سوره حجر آیات 1-48

 • 16:29

 • 16:36

  سوره های نمل آیات 82-93 و قصص آیات 1-6

 • 16:51

 • 16:54

  سوره های حمد و بقره آیات 1-5

 • 17:09

 • 17:11

  سوره نحل آیات 1-40

 • 17:39

 • 17:46

  سوره ذاریات آیات 31-60

 • 17:58

 • 18:03

  سوره مریم (س) آیات 51-65 اذان مغرب: 18:13

 • 18:22

  سوره آل عمران آیات 95-113

 • 18:55

 • 18:59

  سوره های تحریم و كوثر

 • 19:17

 • 19:20

  سوره انبیاء آیات 76-90

 • 19:44

 • 19:47

  سوره شوری آیات 7-36

 • 20:17

 • 20:20

  سوره زمر آیات 62-75

 • 20:35

 • 20:38

  سوره فرقان آیات 56-77

 • 20:52

 • 20:55

  سوره طه آیات 1-21

 • 21:08

 • 21:10

  سوره صف آیات 4-14

 • 21:40

 • 21:41

  سوره های جمعه و منافقون آیات 1-4

 • 22:08

 • 22:10

  سوره های كهف آیات 107-آخر، شمس، ضحی، زلزال و تكاثر

 • 22:38

 • 22:43

  سوره مومنون آیات 78-109

 • 23:01

 • 23:04

  سوره آل عمران آیات 113-145

 • 23:32

 • 23:33

  سوره ابراهیم آیات 31-48

 • 23:59