نمایش تقویم

روز بعد
چهار شنبه 09 فروردین 1402
روز قبل
 • 01:35

 • 01:45

  سوره عنكبوت آیات 52-63

 • 01:54

 • 01:55

  سوره بقره آیات 91-93

 • 01:58

 • 02:01

  سوره های كهف آیات 107-110 و مریم (س) آیات 1-24

 • 02:21

 • 02:22

  سوره های بقره آیات 183-186 و اعلی آیات 1-19

 • 02:44

 • 02:54

  سوره های هود (ع) آیات 108-123 و یوسف (ع) آیات 1-6

 • 03:20

 • 03:23

  سوره اسراء آیات 1-40

 • 04:13

 • 04:14

  سوره زمر آیات 17-31

 • 04:29

  اذان صبح: 04:31

 • 04:41

  سوره آل عمران آیات 190-194

 • 04:46

 • 04:47

  سوره زخرف آیات 1-50

 • 05:18

 • 05:27

  سوره های مزمل آیات 1-19، حمد و بقره آیات 1-2

 • 05:51

 • 06:06

  سوره حج آیه 56

 • 06:29

 • 06:30

  سوره بقره آیات 197-210

 • 06:43

 • 06:46

  سوره اسراء آیات 9-14

 • 07:01

 • 07:06

  سوره آل عمران آیات 26-38

 • 07:32

 • 07:37

  سوره انسان آیات 1-29

 • 08:11

 • 08:15

  سوره های یوسف آیات 4-34 و حاقه آیات 1-12

 • 09:07

 • 09:10

  سوره های ابراهیم آیات 31-48 و شمس آیات 1-9

 • 09:40

 • 09:42

  سوره احزاب آیات 38-48

 • 09:52

 • 10:09

  سوره انعام آیات 74-83

 • 10:19

 • 10:24

  سوره های احزاب آیه 69 و سباء آیات 1-9

 • 10:39

 • 10:42

  سوره های قیامه، ضحی و شرح

 • 11:09

 • 11:15

  سوره احزاب آیات 21-34

 • 11:46

 • 11:49

  سوره فرقان آیات 1-20 اذان ظهر: 12:09

 • 13:07

 • 13:18

  سوره های مائده آیات 20-35، نباء آیه 31 و شمس

 • 14:00

 • 14:07

  سوره ابراهیم آیات 1-34

 • 14:38

 • 14:43

  سوره نسا آیات 36-57

 • 15:09

 • 15:16

  سوره احزاب آیات 21-34

 • 15:35

 • 15:41

  سوره های روم آیات 11-34 و حمد

 • 16:04

 • 16:08

  سوره اعلی

 • 16:13

 • 16:16

  سوره های مزمل، ضحی، شرح، تین و علق آیات 1-14

 • 16:32

 • 16:42

  سوره غافر آیات 21-37

 • 16:59

 • 17:02

  سوره های حجرات و حاقه آیات 1-18

 • 17:38

 • 17:41

  سوره های بقره آیه 284 و نصر

 • 17:52

 • 17:54

  سوره انعام آیات 160-161

 • 17:56

 • 18:07

  سوره شعرا آیات 51-89 اذان مغرب: 18:41

 • 18:49

 • 18:52

  سوره مائده آیات 5-7

 • 19:02

 • 19:04

  سوره حج آیات 1-29

 • 19:34

 • 19:37

  سوره های ق آیه 31 و انفطار و علق آیات 1-14

 • 20:02

 • 20:03

  سوره نجم آیات 1-25

 • 20:08

 • 20:13

  سوره زمر آیات 52-67

 • 20:26

 • 20:27

  سوره های عنكبوت آیات 1-9 و قدر

 • 20:40

 • 20:44

  سوره هود (ع) آیات 25-40

 • 20:58

 • 21:02

  سوره یوسف (ع) آیات 1-27

 • 21:43

 • 21:47

  سوره یس آیه 60

 • 22:00

 • 22:01

  سوره شوری آیات 23-53

 • 22:29

 • 22:33

  سوره مومنون آیات 78-109

 • 22:50

 • 22:51

  سوره انفطار

 • 22:56

 • 22:58

  سوره های بلد، ضحی، شرح، تین و علق

 • 23:18

 • 23:20

  سوره های حجرات آیات 15-18 و ق آیات 1-7 و 12-16 و 31-45 و ذاریات آیات 1-25

 • 23:57