نمایش تقویم

روز بعد
جمعه 04 اسفند 1396
روز قبل
 • 07:29

 • 08:05

 • 08:10

  سوره بقره آیات 252-261

 • 08:38

 • 08:41

  سوره ملك آیات 1-14

 • 08:50

 • 08:51

  سوره هود آیات 36-49

 • 09:31

 • 09:35

  سوره آل عمران آیات 31-41

 • 09:52

 • 09:57

  سوره های آل عمران آیات 169-179 و قدر

 • 10:22

 • 10:24

  سوره حجر آیات 1-64

 • 10:55

 • 10:57

  سوره بقره آیات 183-188

 • 11:09

 • 11:13

  سوره آل عمران آیات 171-189

 • 11:37

 • 11:41

  سوره انعام آیات 91-105

 • 11:57

 • 12:07

  سوره روم آیات 1-16 اذان ظهر: 12:18

 • 12:28

  سوره بقره آیات 161-172

 • 12:45

 • 12:47

  سوره های نبا آیات 31-آخر، نازعات آیات 26-آخر و انفطار

 • 13:21

 • 13:22

  سوره نساء آیات 58-73

 • 13:40

 • 13:42

  سوره های تحریم، حاقه و طارق آیات 1-4

 • 14:44

 • 14:45

  سوره های رعد آیات 1-10 و علق آیات 1-5

 • 15:12

 • 15:16

  سوره های بقره آیات 124-129 و ضحی

 • 15:32

 • 15:34

  سوره های لقمان آیات 26-آخر و سجده آیات 1-16

 • 16:02

 • 16:04

  سوره انعام آیات 141-153

 • 16:33

 • 16:34

  سوره معارج

 • 16:47

 • 16:49

  سوره یوسف (ع) آیات 1-27

 • 17:18

 • 17:21

  سوره حج آیات 23-41

 • 17:57

 • 18:01

  سوره انبیاء آیات 101-107 اذان مغرب: 18:12

 • 18:28

  سوره ابراهیم (ع) آیات 23-34

 • 18:46

 • 18:48

  سوره اعراف آیات 117-140

 • 19:15

 • 19:17

  سوره انعام آیات 151-159

 • 19:41

 • 19:44

  سوره بقره آیات 124-134

 • 19:57

 • 19:58

  سوره انعام آیات 59-73

 • 20:28

 • 20:31

  سوره توبه آیات 38-48

 • 20:44

 • 20:45

  سوره اسراء آیات 1-15

 • 21:17

 • 21:20

  سوره ابراهیم (ع) آیات 31-41

 • 21:47

 • 21:50

  سوره آل عمران آیات 171-180

 • 22:00

 • 22:02

  سوره انفال آیات 20-41

 • 22:32

 • 22:37

  سوره بقره آیات 60-86

 • 23:06

 • 23:07

  سوره انعام آیات 13-43

 • 23:34

 • 23:35

  سوره كهف آیات 13-28

 • 23:57