نمایش تقویم

روز بعد
یکشنبه 28 شهریور 1400
روز قبل
 • 00:20

  سوره های انسان آیه 5، ضحی و شرح

 • 00:57

  سوره مزمل

 • 01:09

 • 01:11

  سوره های حشر آیه 22، طارق و فجر آیات 1-14

 • 01:27

 • 01:31

  سوره مریم آیات 22-58

 • 01:57

 • 02:10

  سوره انفال آیات 1-24

 • 02:42

 • 02:46

  سوره فصلت آیات 1-12

 • 02:56

 • 02:58

  سوره های بلد، شمس، ضحی، انشراح، تین، علق و قدر

 • 03:36

 • 03:39

  سوره هود آیات 69-86

 • 03:54

 • 03:57

  سوره های بینه آیه 7، زلزال، عادیات، قارعه، تكاثر، عصر، همزه، فیل، قریش، ماعون، كوثر، كافرون، نصر، اخلاص، فلق، ناس، فاتحه و بقره آیات 1-2

 • 04:31

 • 04:33

  سوره اسرا آیات 9-25

 • 05:11

 • 05:14

  سوره مریم (س) آیات 12-26

 • 05:23

  اذان صبح: 05:26 موذن: استاد سید محسن خدام حسینی

 • 05:36

  سوره توبه آیات 33-41

 • 05:55

 • 06:07

  سوره یوسف (ع) آیات 1-34

 • 06:56

 • 06:58

  سوره واقعه آیات 1-26

 • 07:05

 • 07:07

  سوره نور آیات 32-38

 • 07:30

 • 07:32

  سوره اعراف آیات 40-47

 • 07:42

 • 07:44

  سوره های زمر آیه 73 و غافر آیات 1-3

 • 07:52

 • 08:01

  سوره های واقعه و علق آیات 1-5

 • 08:30

 • 08:32

  سوره حدید آیات 1-15

 • 08:50

 • 08:51

  سوره انبیاء آیات 1-7

 • 08:56

 • 09:01

  سوره های حجر آیه 85 و نحل آیات 1-10

 • 09:30

 • 09:33

  سوره لقمان آیات 22-34

 • 09:48

 • 09:49

  سوره بقره آیه 284

 • 09:55

 • 10:01

  سوره های ق آیات 31-45 و ذاریات آیات 1-28

 • 10:50

 • 10:57

  سوره های فرقان آیات 56-77 و شمس

 • 11:26

 • 11:29

  سوره اسراء آیات 1-31

 • 11:59

 • 12:07

  سوره نساء آیات 135-147

 • 12:30

 • 12:35

  سوره های ص آیه 65 و زمر آیات 1-9

 • 12:55

  اذان ظهر: 12:58 موذن: استاد محمدحسین سعیدیان

 • 13:09

  سوره انفال آیات 1-24

 • 13:42

 • 13:46

  سوره های اسراء آیات 9-15 و قدر

 • 14:03

 • 14:06

  سوره های بلد، شمس، ضحی، شرح، تین، علق و قدر

 • 14:44

 • 14:45

  سوره هود آیات 69-86

 • 15:00

 • 15:03

  سوره فاطر آیات 1-17

 • 15:36

 • 15:38

  سوره های كهف آیه 83 و مریم آیات 1-11

 • 15:58

 • 16:05

  سوره های تحریم، انفطار و علق آیات 1-5

 • 16:50

 • 17:00

  سوره های بقره آیات 183-186 و قدر

 • 17:10

 • 17:12

  سوره حدید آیات 1-18

 • 17:39

 • 17:42

  سوره نمل آیات 15-26

 • 17:52

 • 18:02

  سوره هود (ع) آیات 69-83

 • 18:19

 • 18:22

  سوره های احزاب آیات 31-34، طارق و كوثر

 • 18:45

 • 18:49

  سوره احزاب آیات 28-34

 • 18:57

 • 18:59

  سوره مریم (س) آیات 1-21

 • 19:23

  اذان مغرب: 19:24 موذن: شیخ محمد عبدالوهاب طنطاوی

 • 19:36

  سوره های واقعه آیه 58 و حدید آیات 1-6

 • 20:11

 • 20:13

  سوره فرقان آیات 61-76

 • 20:30

 • 20:34

  سوره های مومنون آیه 115، قیامه، قارعه و تكاثر

 • 21:07

 • 21:09

  سوره صف آیات 1-13

 • 21:20

 • 21:33

  سوره مجادله آیات 7-22

 • 21:59

 • 22:08

  سوره هود آیات 25-60

 • 23:20

 • 23:22

  سوره های مزمل و قیامه

 • 23:57