نمایش تقویم

روز بعد
چهار شنبه 29 اسفند 1397
روز قبل
 • 03:01

  سوره های رعد آیات 1-13 و شمس آیات 1-9

 • 03:33

 • 03:35

  سوره ابراهیم آیات 23-45

 • 04:25

 • 04:28

  سوره ابراهیم (ع) آیات 31-41 اذان صبح: 04:45

 • 04:55

  سوره های شمس و لیل آیات 1-13

 • 05:00

 • 05:02

  سوره شوری آیات 1-12

 • 05:30

 • 05:32

  سوره لقمان آیات 26-34

 • 05:53

 • 06:07

  سوره طه آیات 1-47

 • 06:35

 • 06:37

  سوره زخرف آیات 68-آخر

 • 06:54

 • 06:57

  سوره های قیامه، انسان و انفطار آیات 6-آخر

 • 07:33

 • 07:36

  سوره بقره آیات 62-82

 • 07:56

 • 07:58

  سوره های یوسف (ع) آیات 4-34 و حاقه آیات 1-12

 • 09:07

 • 09:10

  سوره انبیاء آیات 51-75

 • 09:30

 • 09:32

  سوره مائده آیات 109-آخر

 • 10:21

 • 10:24

  سوره های ص آیات 87-آخر و زمر آیات 1-7

 • 10:51

 • 10:54

  سوره نازعات

 • 11:06

 • 11:09

  سوره قارعه

 • 11:35

 • 11:38

  سوره سباء آیات 1-14

 • 11:53

 • 12:01

  سوره ملك آیات 15-آخر اذان ظهر: 12:12

 • 12:23

  سوره حدید آیات 18-آخر

 • 12:40

 • 12:42

  سوره های اسراء آیات 77-87 و قدر

 • 13:08

 • 13:11

  سوره اسراء آیات 1-15

 • 13:25

 • 13:27

  سوره های فجر آیات 27-آخر، بلد، شمس، لیل، ضحی، شرح، تین و علق

 • 14:08

 • 14:11

  سوره رحمن آیات 46-آخر

 • 14:30

 • 14:32

  سوره یونس (ع) آیات 53-65

 • 14:46

 • 14:50

  سوره های مائده آیات 77-85 و شمس

 • 15:11

 • 15:13

  سوره یوسف (ع) آیات 1-29

 • 16:05

 • 16:08

  سوره نساء آیات 22-43

 • 16:36

 • 16:39

  سوره یوسف (ع) آیات 1-24

 • 17:25

 • 17:28

  سوره های غاشیه آیات 8-آخر، فجر و بلد آیات 1-18

 • 17:58

 • 18:17

  سوره های انبیاء آیات 101-آخر و نصر اذان مغرب: 18:34

 • 18:41

  سوره حج آیات 23-39

 • 19:11

 • 19:13

  سوره طه آیات 1-35

 • 19:27

 • 19:30

  سوره های نباء آیات 31-آخر، بلد، شمس، كوثر، حمد و بقره آیات 1-2

 • 20:11

 • 20:13

  سوره های نجم آیات 31-آخر و قمر آیات 1-15

 • 20:41

 • 20:44

  سوره های مریم (س) آیات 16-26 و كوثر

 • 21:05

 • 21:08

  سوره های نمل آیات 87-آخر و انشقاق

 • 21:31

 • 21:34

  سوره های بلد، شمس، ضحی، شرح، تین، علق و قدر

 • 22:11

 • 22:14

  سوره های اعلی، لیل، ضحی، شرح و تین

 • 22:42

 • 22:44

  سوره های فتح آیات 27-آخر، قمر آیات 49-آخر و رحمن آیات 1-13

 • 23:10

 • 23:13

  سوره های هود (ع) آیات 120-آخر و یوسف (ع) آیات 1-24

 • 23:57