نمایش تقویم

روز بعد
شنبه 31 شهریور 1397
روز قبل
 • 02:34

  سوره های احزاب آیات 23-27، نصر، حمد و بقره آیات 1-2

 • 03:00

 • 04:00

 • 04:12

  سوره های فاطر آیات 27-37 و كافرون اذان صبح: 04:28

 • 04:35

  سوره ابراهیم (ع) آیات 27-آخر

 • 05:00

 • 05:03

  سوره هود (ع) آیات 50-68

 • 05:18

 • 05:21

  سوره قصص آیات 1-19

 • 05:40

 • 05:43

  سوره های فصلت آیات 30-35 و عادیات

 • 05:58

 • 06:07

  سوره حج آیات 14-41

 • 06:30

 • 06:38

  سوره های انعام آیات 54-67 و شمس آیات 1-5

 • 07:00

 • 07:08

  سوره شعرا آیات 10-51

 • 07:33

 • 07:37

  سوره فرقان آیات 61-77

 • 07:45

 • 07:48

  سوره بقره آیات 197-203

 • 07:58

 • 08:00

  سوره آل عمران آیات 153-174

 • 08:29

 • 08:32

  سوره بقره آیات 113-123

 • 08:45

 • 08:50

  سوره یوسف آیات 77-80

 • 08:57

 • 08:59

  سوره نساء آیات 100-113

 • 09:20

 • 09:24

  سوره های واقعه آیات 75-96 و اعلی آیات 1-19

 • 09:43

 • 09:46

  سوره های بقره آیات 263-281 و نازعات آیات 26-41

 • 10:25

 • 10:29

  سوره های مزمل، تین و علق آیات 1-8

 • 10:45

 • 10:48

  سوره قصص آیات 22-28

 • 11:15

 • 11:20

  سوره احزاب آیات 31-50

 • 11:46

 • 11:48

  سوره آل عمران آیات 153-156 اذان ظهر: 11:57

 • 12:16

  سوره حدید آیات 1-22

 • 12:45

 • 12:49

  سوره های نحل آیات 125-آخر، اعلی، كوثر و نصر

 • 13:10

 • 13:12

  سوره های تكویر آیات 15-آخر، انفطار و شرح

 • 13:35

 • 13:40

  سوره مریم (س) آیات 37-63

 • 14:00

 • 14:09

  سوره كهف آیات 17-22

 • 14:18

 • 14:21

  سوره بقره آیات 189-195

 • 14:28

 • 14:32

  سوره های قمر آیات 49-55، رحمن آیات 1-30، بلد آیات 1-20 و قدر آیات 1-5

 • 15:00

 • 15:07

  سوره اسراء آیات 1-15

 • 15:25

 • 15:27

  سوره مریم (س) آیات 1-36

 • 15:55

 • 15:59

  سوره یس آیات 69-آخر

 • 16:08

 • 16:09

  سوره هود (ع) آیات 110-123

 • 16:25

 • 16:27

  سوره یونس (ع) آیات 55-65

 • 16:53

 • 16:55

  سوره های طه آیات 1-35 و شمس آیات 1-10

 • 17:26

 • 17:28

  سوره های آل عمران آیات 169-180 و عصر

 • 17:40

 • 17:42

  سوره آل عمران آیات 1-9

 • 17:52

 • 18:04

  سوره های حجرات آیات 7-10 و تین آیات 1-4 اذان مغرب: 18:20

 • 18:30

  سوره فاطر آیات 5-24

 • 19:01

 • 19:04

  سوره نور آیات 32-38

 • 19:27

 • 19:30

  سوره آل عمران آیات 15-36

 • 19:54

 • 20:00

  سوره های بقره آیات 283-آخر و آل عمران آیات 1-14

 • 20:23

 • 20:29

  سوره آل عمران آیات 33-60

 • 21:00

 • 21:05

  سوره های انفطار آیات 6-19، طارق آیات 1-17، فجر آیات 1-30، حمد، بقره آیات 1-5 و 285-286

 • 21:45

 • 21:49

  سوره انبیاء آیات 48-73

 • 22:00

 • 22:05

  سوره بقره آیات 252-261

 • 22:42

 • 22:44

  سوره های فاطر آیات 1-11 و عادیات

 • 23:00

 • 23:06

  سوره های مدثر آیات 1-56 و قیامه آیات 1-40

 • 23:36

 • 23:40

  سوره های بقره آیات 124-129 و كوثر

 • 23:58